Milostivé léto

Novela právní úpravy exekucí známá jako tzv. "Milostivé léto" nabízí neopakovatelnou možnost jak se za velmi výhodných podmínek zbavit dluhů, kdy stačí uhradit pouze část dluhů a zbytek je dlužníkovi odpuštěn!

Milostivé léto podmínky

  1. Věřitelem dluhu musí být některý z níže uvedených veřejnoprávních oprávněných, k myšlence milostivého léta se však dobrovolně připojili také někteří věřitelé soukromoprávní (např.: Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Komerční banka, Modrá Pyramida, Essox, MONETA Money Bank, Home Credit, Air Bank).
  2. Dluh musí být exekučně vymáhaný soukromým exekutorem (milostivé léto se tak nevztahuje např. na správní či daňové exekuce).
  3. Povinným (dlužníkem) musí být fyzická osoba.
  4. Exekuce musí být nařízena nejpozději 27. 10. 2021, na exekuce, které byly zahájeny po tomto datu, se milostivé léto nevztahuje.
  5. Je třeba v exekuci uhradit anebo již mít uhrazenu celou vymáhanou jistinu + na nákladech exekuce minimálně 908,50 Kč vč. DPH.
  6. Úhrada jistiny a nákladů exekuce (viz předchozí bod 5.) musí být provedena nejpozději 28. 1. 2022, při pozdější úhradě nelze milostivé léto použít.

Při splnění výše uvedených podmínek osvobodí exekutor povinného (dlužníka) od placení zbývající části vymáhaného dluhu, exekuci zastaví a tento dluh již po povinném nemůže nikdo nikdy vymáhat. Exekutor tak dlužníkovi fakticky "odpustí" např. neuhrazené penále, úrok, smluvní pokutu, poplatek z prodlení a náklady řízení a exekuce, což mohou být obrovské částky.

Veřejnoprávní věřitelé, na které se milostivé léto vztahuje:

a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c) státní příspěvková organizace,
d) státní fond,
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
k) státní podnik nebo národní podnik,
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby („veřejnoprávní oprávnění“)

Máte-li o realizaci tzv. milostivého léta zájem nebo se chcete dozvědět více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit kliknutím na tento ODKAZ, velmi rádi Vám pomůžeme!