Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) přinášíme informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů, za jakým účelem a proč se tak v konkrétním případě děje. Na této stránce najdete také srozumitelný popis toho, jak sdílení Vašich osobních údajů s námi omezit, či mu zcela zabránit.

Správce osobních údajů

Správcem a tím, kdo určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat, je následující subjekt:

ADKINS Legal, s.r.o.
IČ: 06157947
sídlo: Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1

Zásady GDPR, které dodržujeme

1. Zpracováváme pouze přiměřené osobní údaje omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu nezbytně nutnou.

2. Nezpracováváme citlivé osobní údaje. V naprosté většině případů pracujeme výhradně s e-mailovými adresami a telefonními čísly.

3. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijali jsme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny.

4. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním. Stejné regulace a pravidla platí pro všechny smluvní spolupracující subjekty.

5. Veškeré schraňované osobní údaje slouží výhradně a bezezbytku pro účely poskytování právních služeb naší advokátní kanceláří.

 

Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme následovně:

  • Vaším vyplněním příslušného kontaktního formuláře na našich internetových stránkách či jejich sdělením při vzájemné telefonické, e-mailové nebo osobní komunikaci.
  • V omezené míře se tak děje i vaším přihlášením jako fanouška nebo followera na sociální síti Facebook.
  • V případě tzv. cookies se tak děje Vaší návštěvou naších internetových stránek www.nemamdluhy.cz.

 

Proč a jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Účel zpracování a právní základ

1. Zpracování na základě souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy vyplníte Kontaktní formulář na webu www.nemamdluhy.cz, případně písemný formulář přímo na některé pobočce naší advokátní kanceláře či nám je sdělíte při vzájemné telefonické, e-mailové nebo osobní komunikaci.

V rámci uvedeného formuláře udělujete souhlas s tím, abychom Vás mohli kontaktovat za účelem posouzení Vašeho požadavku.

2. Zpracování bez souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme také bez Vašeho výslovného souhlasu, a to zejména v těchto případech:

  • Pro jednání o uzavření smlouvy nebo pro uzavření či plnění smlouvy s Vámi.
  • Pro plnění našich právních povinností, zejména pro účetní a daňové účely, splnění archivačních povinností apod.
  • Pro účely oprávněných zájmů nás, jako správce, případně třetích stran. Jde zejména o uplatňování našich práv, řešení sporné agendy, ochranu osob a majetku (kamerové systémy apod.).

O jaké jde osobní informace?

V případě kontaktního formuláře vyplňujete zejména jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a bydliště, případně též popis Vašeho požadavku.

Vždy je na formuláři (ať už na Kontaktním formuláři či na formuláři, který je Vám předán na některé z poboček naší advokátní kanceláře) uvedena formulace, kdy vyplněním údajů souhlasíte s jejich zpracováním a dalším využitím.

Formulář vyplňujete výhradně na základě svobodné vůle. Je zcela legitimní, když souhlas se zpracováním osobních údajů odmítnete poskytnout.

 

Facebook

Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na Facebooku. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí“. Odhlásíte se kliknutím na naší Facebookové stránce na „Už se mi to nelíbí“.

V případě Facebooku využíváme legální a dostupné nástroje těchto poskytovatelů k cíleným reklamním kampaním. Ochrana osobních údajů a právní základ zpracování vašich údajů je zajišťován provozovatelem těchto sociálních sítí.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme díky softwarovým nástrojům, zda nadále trvá potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje skartujeme.

V případě, že nedojde prostřednictvím Kontaktního formuláře k zahájení poskytování služeb dle příslušné smlouvy o poskytování právních služeb do 6 měsíců od vyplnění Kontaktního formuláře, Vaše údaje vyplněné do Kontaktního formuláře jsou z našeho systému odstraněny.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (cloudech) uložených na území Evropské unie, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.
Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, poskytují marketingové či reklamní, případně jiné služby, při kterých je nezbytné předání osobních údajů. V každém případě zpřístupňujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění příslušné povinnosti těmito osobami. Všechny tyto subjekty a jejich zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a dodržují příslušné zásady a opatření za účelem ochrany osobních údajů.

 

Webové stránky – cookies

Pokud navštívíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.nemamdluhy.cz. Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje jsou souhrnně zpracovávány prostřednictvím tzv. Google Analytics, jejichž poskytovatelem je společnost Google:

Google LLC (“Google”)

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View

CA 94043 - United States

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému subjektu, jsou anonymní. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím tzv. cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií. Smyslem je poskytovat vám co nejlepší služby a obsah. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu maximálně dvanácti (12) měsíců. Cookies můžete na svém počítači zakázat.

Soubory cookies rozlišujeme mimo jiné podle jejich účelu:

  • Trackovací a remarketingové – pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je reklamními bannery nebo jinou formou reklamy na jiných webových stránkách.
  • Klíčové cookies – bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.
  • Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek. Děje se tak prostřednictvím anonymizovaných Google Analytics.
  • Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsoby, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí.

Využíváme zároveň tzv. Facebookový pixel, který sleduje úspěšnost "prokliků" z Facebooku na webové stránky a následně i přesnost reklamních kampaní formou tzv. remarketingu nebo retargetingu. I tyto údaje jsou anonymní.

Cookies využíváme na základě vašeho souhlasu, který jste vyjádřili tak, že jste si příslušným způsobem nastavili váš internetový prohlížeč. Nastavení cookies lze dále upravit podle toho, jak potřebujete, a to zde:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Můžete vymazat všechny cookies, které jsou na Vašem počítači již nainstalovány. Většina prohlížečů také nabízí možnost, aby se cookies na váš počítač neukládaly. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset opakovaně manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Vaše práva v rámci GDPR

Od naší advokátní kanceláře můžete požadovat informace, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby. Rovněž máte právo požadovat informaci o výčtu Vašich práv.

Budou-li Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neaktuální, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně opravili. Stejně tak máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které zpracováváme, ledaže máme povinnost či oprávněný zájem si údaje ponechat.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, nemůžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Závěr

Zadání Vašich osobních údajů prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo vyplněním tištěného formuláře, jehož součástí jsou příslušné informace vyžadované GDPR, včetně odkazu na tyto úplné informace, bereme jako potvrzení, že jste je přečetli a porozuměli jim.

Věříme, že nyní je Vám vše jasné, nicméně pokud byste si čímkoliv nebyli jistí nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.