Podmínky oddlužení

Na této stránce se dozvíte, jaké jsou hlavní podmínky oddlužení (neboli osobního bankrotu) stanovené insolvenčním zákonem. Pokud si nejste jisti, zda podmínky pro oddlužení splňujete, neostýchejte se nás kontaktovat, rádi s Vámi situaci projednáme a poradíme Vám.

1. Podmínka oddlužení – perfektní návrh na povolení oddlužení

Aby mohl soud o Vašem oddlužení vůbec rozhodovat, je třeba zahájit tzv. insolvenční řízení. Toto řízení se zahajuje tzv. insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh musí jednak obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti, být srozumitelný a určitý, jednak k němu musí být připojeny zákonem i soudy požadované přílohy. Tento návrh musí být sepsán a za dlužníka k soudu podán pouze zákonem stanovenými odborníky, např. advokátem. Naše advokátní kancelář pro Vás takový perfektní návrh na povolení oddlužení i se všemi přílohami vypracuje. Kontaktujte nás.

2. Podmínka oddlužení – nacházet se v tzv. úpadku nebo hrozícím úpadku

Pojem „úpadek“ je v insolvenčním zákoně popsán takto:

  • dlužník má více věřitelů (tedy minimálně dva),
  • dlužník má alespoň dva své dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti,
  • dlužník své dluhy není schopen plnit (nachází se v platební neschopnosti).

Pojem „hrozící úpadek“ je v insolvenčním zákoně popsán takto:

  • Se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Z hlediska této podmínky oddlužení je bohužel možné se setkat s několika špatnými informacemi. Především není nutné mít všechny své dluhy 30 dnů po splatnosti. O oddlužení lze požádat i v případě, kdy své dluhy zatím splácíte, avšak splátky jsou tak vysoké, že je nemůžete do budoucna zvládnout - jedná se o výše popsaný stav tzv. „hrozícího úpadku". Proto i v takovém případě můžete žádat o osobní bankrot a nemusíte zbytečně čekat. Čím dříve zahájíte kroky k oddlužení, tím nižší dluhy budete platit!

3. Podmínka oddlužení – schopnost zaplatit alespoň 30 % dluhů

Pro splnění této podmínky oddlužení je třeba, aby dlužník:

  • Buď měl příjem v odpovídající výši - mzdu, plat, příjem z podnikání, odměnu z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, důchod (jakýkoliv), mateřskou, rodičovskou, podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, rentu, výsluhový příspěvek, příjem z pronájmu atd. Pokud je příjem příliš nízký nebo dokonce žádný, lze oddlužení splácet také pomocí příspěvku třetí osoby, a to tzv. darovací smlouvou nebo smlouvou o důchodu.
  • Nebo vlastnil majetek v odpovídající hodnotě – např. nemovitost, vozidlo, spoření, hodnotný movitý majetek, cenné papíry, podíl ve společnosti atd.

30 % z celkové výše dluhů je minimální hranice, kterou musí dlužník v oddlužení uhradit. Pokud však tuto podmínku nesplňuje, je možné věřitele požádat, zda by souhlasili s tím, že v oddlužení obdrží méně než 30 % svých pohledávek a oddlužení přesto může být schváleno.

4. Podmínka oddlužení - nesledovat oddlužením nepoctivý záměr

Tato podmínka oddlužení se vždy posuzuje podle konkrétních okolností případu. Za nepoctivý záměr může být považováno např. jednání, kterým se dlužník snaží úmyslně poškodit své věřitele, páchá trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy, vyvádí nebo zatajuje hodnotnější majetek apod. Pokud se obáváte, že by soud mohl při posuzování Vašeho oddlužení dojít k závěru, že oddlužením sledujete nepoctivý záměr, je vždy lepší se předem poradit s odborníkem. Naši pracovníci jsou Vám k dispozici, neváhejte nás kontaktovat.

5. Podmínka oddlužení – věřitelé dluhů z podnikání nesmí s oddlužením nesouhlasit

Pokud máte dluhy z podnikání, mají věřitelé těchto dluhů právo vyslovit s Vaším oddlužením odůvodněný nesouhlas, jehož důsledkem může být neúspěch oddlužení. K tomu je však třeba uvést, že pokud se věřitel dluhu z Vašeho podnikání k oddlužení nevyjádří, což je poměrně časté, považuje se jeho mlčení za souhlas s oddlužením. Často proto dluhy z podnikání nepředstavují z hlediska oddlužení problém. Dluh z podnikání pak oddlužení nebrání ani v případě, když už dlužník v minulosti konkursem prošel, nebo se jedná o dluh, který je zajištěný majetkem (např. nemovitostí, vozidlem apod.).

6. Podmínka oddlužení – plnění povinností v průběhu řízení

Skutečnost, že splňujete všechny výše uvedené podmínky pro oddlužení, ještě sama o sobě neznamená, že oddlužením úspěšně projdete. Dlužník musí v průběhu oddlužení plnit celou řadu povinností. Některé stanovuje zákon, jiné jsou požadovány soudy. Pokud dlužník své povinnosti v oddlužení plní nedbale či lehkomyslně, je to důvod k neschválení oddlužení, stejně jako ke zrušení oddlužení již schváleného. Naše kancelář Vám bude pomáhat po celou dobu oddlužení. Můžete se na nás kdykoliv obrátit!Nejste si jistí, zda podmínky oddlužení splňujete? Kontaktujte nás! Naši odborníci Vám to sdělí!