Odpovědi na nejčastější otázky ohledně oddlužení

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?

Pokud jste v předchozích odpovědích nenašli informace, které potřebujete, nebojte se nám napsat.

Uděluji souhlas s využitím svých osobních údajů pro účely kontaktování mé osoby v souvislosti s poskytováním právních služeb.
Seznámil/a jsem se s Ochranou osobních údajů v rámci poskytování služeb Advokátní kanceláří Solvia, s.r.o.

Zodpovězené otázky

Kamil, 20.2.2019
Dobrý den,
když mám nastavený splátkový kalendař podle výše přijmu a počtu vyživovaných dětí a průběhu insolvence dojde ke změně, že jedno dítě ukončí střední školu a nastoupí do práce, jistě mi klesne nezabavitelná částka, tudíž dojde k navýšení, to je asi jasné, ale bude se příjem tohoto dítěte započítávat k mému přijmu což by vedlo k velkému navýšení splátek. Děkuji za odpověd
Dobrý den,

příjem Vašeho potomka se nebude započítávat do Vašeho příjmu použitelného k plnění oddlužení, neboť se nejedná o Váš příjem. Orientační výpočet výše srážek, které Vám budou prováděny z příjmů v oddlužení, si můžete spočítat na kalkulačce oddlužení, např. zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Jiri, 11.2.2019
Dobrý den,
Můj dotaz zní:
Jaký dopad bude mít insolvenční novela 2019 na stávající insolvence.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz k tzv. oddlužovací novele insolvenčního zákona.

Co se týká nových podmínek přípustnosti oddlužení, tyto se budou vztahovat pouze na insolvenční řízení, která budou zahájena za účinnosti nové právní úpravy, tj. od června 2019.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček
Advokátní kancelář Solvia, s.r.o.

Dušková, 6.2.2019
Chtěla bych se zeptat, jestli můžeme a kdy můžeme zažádat soud o prominutí zbytků.Dekuji
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz týkající se osvobození od zbytku dluhů v oddlužení.

Otázkou je, zda jste v rámci svého oddlužení splnili podmínky schváleného oddlužení či nikoliv. Právní úprava je přitom následující:

- Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí IŘ končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně IS a jeho nákladech a zprostí IS jeho funkce.

- Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Toto osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v IŘ nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do IŘ nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu. Při osvobození zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku (tj. pokud dlužník nechce o zajištěný majetek přijít, měl by se pokusit dohodnout se zajištěným věřitelem, za jakých okolností se nebude prodeje majetku dožadovat); pohledávek, které se v IŘ neuspokojují (§ 170 IZ), se může takto domáhat jen za dobu od skončení IŘ. Rozhodnutí o přiznání osvobození dlužníka od placení pohledávek tedy soud nově vydá i bez návrhu dlužníka, čemuž tak dříve nebylo.

- Je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek nebo je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé při postupu podle § 398 odst. 4 IZ (tj. při schválení nižší než zákonem určené splátky), nižší než 50 % nebo nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, může insolvenční soud přesto přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem.

- Osvobození od placení pohledávek se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Pokud tedy dlužníkovi takové závazky po splnění oddlužení zůstaly, je vhodné, aby se s věřiteli těchto závazků dohodl na způsobu jejich uhrazení (např. na rozložení dlužné částky do splátek), v opačném případě mohou být takové pohledávky po dlužníkovi po skončení IŘ vymáhány.

- Rozhodnutí insolvenčního soudu o přiznání osvobození od placení pohledávek nebo o návrhu dlužníka na přiznání osvobození (pokud dlužník nesplnil podmínky oddlužení) se doručuje zvlášť dlužníku, IS a věřitelskému výboru. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud takový návrh zamítl, se může odvolat pouze dlužník.

- Osvobození od placení pohledávek insolvenční soud dlužníku odejme, jestliže na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům; to neplatí, jestliže věřitel, který návrh podal, mohl takovou námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníku. Přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele. Zánik osvobození se nevztahuje na pohledávky věřitelů, kteří se sami účastnili podvodných jednání s dlužníkem nebo nedovolených výhod. Proti uvedeným rozhodnutím se dlužník může odvolat.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Lukáš, 31.1.2019
Dobrý den. Měl bych dotaz je pravda že když mám exekuce na plat a půjdu do insolvence můj zaměstnavatel má povinnost přestat posílat na exekuce peníze? A než se vše vyřeší komu náleží peníze které zaměstnavatel neodešel díky za odpověď.
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz k provádění srážek z příjmu v případě zahájení insolvenčního řízení dlužníka.

Dle platné právní úpravy je postup zaměstnavatele při provádění exekučních srážek ze mzdy zaměstnance, v jehož věci bylo zahájeno insolvenční řízení, upravuje ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona následovně: "Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést." Toto ustanovení je pak dále rozvedeno v § 109 odst. 2 insolvenčního zákona, který uvádí, že "Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí."

V praxi je tedy správný postup při provádění srážek ze mzdy dlužníka od zahájení insolvenčního řízení takový, že zaměstnavatel nadále provádí výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dlužníka), a to ve stejném rozsahu, jako před zahájením insolvenčního řízení (tj. s výpočtem buď pro přednostní, nebo pro nepřednostní pohledávku), tyto srážky však již není oprávněn vyplatit soudnímu exekutorovi, nýbrž je deponuje na svém bankovním účtu, načež poté, kdy je schváleno oddlužení povinného (usnesením o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, které je zaměstnavateli doručováno), vydá zaměstnavatel tyto deponované prostředky insolvenčnímu správci dlužníka, potažmo přímo dlužníkovi samotnému (zpravidla dle dohody s insolvenčním správcem), neboť tyto prostředky dle platné právní úpravy náleží dlužníku (srov. § 409 odst. 2 insolvenčního zákona). Pokud by bylo insolvenční řízení dlužníka zastaveno, pak by zaměstnavatel tyto deponované prostředky poskytl příslušnému soudnímu exekutorovi.

Pokud by Vás daná problematika více zajímala, dovolujeme si Vám zaslat odkazy na články, které se této problematice věnují. Naleznete je na těchto odkazech: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/ucinky-zahajeni-insolvencniho-rizeni-ve-vztahu-k-exekuci-srazkami-ze-mzdy, http://www.podnikatel.cz/clanky/zmena-inslovencniho-zakona-postup-provadeni-srazek-ze-mzdy/, http://www.podnikatel.cz/clanky/musi-zamestnavatel-pravidelne-sledovat-insolvencni-rejstrik/.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Souček

Hana, 17.1.2019
Dobrý den, v roce 2014 mi Vaše společnost vyřizovala insolvenci. V září 2019 by měla být ukončena. Jaký je správný postup ukončení insolvence.
Děkuji
Dobrý den,

doporučoval bych Vám kontaktovat insolvenčního správce a ověřit si, že je ve Vašem insolvenčním řízení vše v pořádku, přičemž mu můžete rovnou připomenout, že se Vaše oddlužení chýlí ke konci. Insolvenční správce totiž bude insolvenčnímu soudu zasílat tzv. zprávu o splnění oddlužení, kde soudu sdělí, zda Vaše oddlužení proběhlo v souladu se zákonem a navrhne soudu osvobodit Vás od placení zbytku závazků.

Jinak je režim ukončení oddlužení upraven přímo insolvenčním zákonem následovně:

§ 413

Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

§ 414

(1) Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

(2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

(4) Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170), se může takto domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení.

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne


Mgr. Tomáš Souček

Michaela, 4.1.2019
Dobrý den, mam mnoho úvazků ktere mi prerustaji pres hlavu. Prozatim tedy vse pravidelne splacim. Je nozno prihlasit se do insolvence i v pripade ze nikde nejsem v prodleni se splatkami?
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz týkající se možnosti vstupu do insolvence.

Insolvenční návrh na sebe můžete podat i za předpokladu, že doposud nejste v prodlení se splátkami, pokud splňujete podmínky tzv. hrozícího úpadku, který je definován § 3 odst. 5 insolvenčního zákona takto: "O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků."

Zjednodušeně řečeno může jít např. o situaci, kdy Váš měsíční příjem činí 20.000,- Kč, avšak splátky závazků jsou dohromady např. 15.000,- Kč, tudíž je zřejmé, že s částkou 5.000,- Kč měsíčně nelze vyžít.

V případě dalších dotazů či žádosti o právní pomoc nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

S přáním pěkného dne


Mgr. Tomáš Souček
tel. 608 313 113

Romča, 29.12.2018
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat. Pokud během insolvence (za rok nám konci) obdržím větší příjem peněz, mohu si z nich koupit pračku nebo lednici? Vše mám přes dvacet let staré, pračka už jede z posledního a lednice se stále namražuje. Bohužel z minima co nám zbývá si nemohu nové pořídit a kdybych sehnala bazarové tak to bude to samé co teď mám. Předem děkuji za odpověď
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz k oddlužení.

Dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona jste povinna po dobu trvání účinků schváleného oddlužení odevzdávat veškeré mimořádné příjmy insolvenčnímu správci za účelem provedení mimořádné splátky oddlužení.

Pokud si nicméně spotřebiče zakoupíte z nezabavitelné částky příjmu (tj. z toho, co Vám po dobu oddlužení zůstávalo - co jste si našetřila), pak v takovém jednání není problém a spotřebiče si můžete beze strachu zakoupit.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Ilona, 11.12.2018
Jsme v insolvenci od 7. 18 musíme se stěhovat, ale najít nový pronájem je nemožné. Připadáme si jak prašiví, každý dá od nás ruce pryč. Skončit na ubytovně je pro nás odstrašující. Diskriminace je neuvěřitelná existuje nějaké východisko? Jsme schopni dát měsíčně za bydlení 22.tis, ale to nikoho nezajímá,
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz k insolvenci.

Samotná skutečnost, že se nacházíte v insolvenčním řízení, není důvodem ke skončení nájmu bytu. Pokuste se potenciálním pronajímatelům vysvětlit, že jelikož jste v oddlužení, nemohou Vám vznikat nové dluhy, neboť by to mohlo vést ke zrušení schváleného oddlužení, tudíž je zřejmé, že nájemné budete hradit řádně a včas.

Dále se můžete pokusit obrátit např. na příslušný městský nebo obecní úřad, mohli by Vám v nastalé situaci pomoci.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček
Advokátní kancelář Solvia, s.r.o.

Pavel, 3.12.2018
Dobrý den,chtěl bych poradit s exekucí z podnikání.Dřívější exekuce jsem už vypořádal a zbyvá mě poslední.Banka mě sice nabízí půjčku,která by byla únosná,ale z důvodů zápisů v bankovním registruji ji zamítne.Mám sice naspořeno v ČMSS cca 120 tis a chtěl bych pak půjčku využít,ale zatím mě to bankovní opět registr neumožňuje.Můžu částku vybrat,ale to pokryje 40% pohledávky.Momentálně zbývá jen nebakonvní půjčka a k té mám silnou nedůvěru.Tam všechen problém před pár lety odstartoval.Mám majetek,který mohu ručit.Výše exekuce je 280 tis.Zatím mám splátkový kalendář i když ten se mě momentálně nedaří plnit z důvodu vypořádání pohledávky na zdrav.poj.,která už je aktuálně vypořádána.Můžete poradit jak získat regulerní půjčku,která konečně vše ukončila.Děkuji za radu.
Dobrý den,

předně bychom Vám chtěli poděkovat za Váš dotaz týkající se exekuce.

Bohužel rozhodnutí banky, komu úvěr poskytne a komu nikoliv, je čistě v její gesci, tudíž pokud Vám banka odmítne úvěr poskytnout z důvodu zápisu v dlužnickém registru, není možné se proti tomuto jakkoliv bránit, pokud jste v registru veden oprávněně. Bylo by případně možné požádat o přezkoumání rozhodnutí ombudsmana banky či útvar stížností či reklamací.

V případě zájmu o právní pomoc nás neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne


Mgr. Tomáš Souček
Advokátní kancelář Solvia, s.r.o.

Antonin, 22.11.2018
Dobry den chci se zeptat. Mam 3 roky insolvenci. Formou splatkoveho kalendare. Mohu nabyvat majetek pri insolvenci? I po platbe my zbyva dost penez. Dekuji za odpoved
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz k oddlužení.

Máte-li na mysli nabýt majetek formou koupě, v tomto by sám o sobě neměl být problém, neboť s nezabavitelnou částkou svého příjmu si můžete nakládat dle svého uvážení (tj. můžete si samozřejmě za tyto peněžní prostředky něco zakoupit). Nicméně pokud byste majetek nabyl děděním či darováním, máte povinnost jej vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a provedení mimořádné splátky nad rámec splátkového kalendáře Vašeho oddlužení v souladu s ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

S přáním pěkného dne


Mgr. Tomáš Souček