Odpovědi na nejčastější otázky ohledně oddlužení

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?

Pokud jste v předchozích odpovědích nenašli informace, které potřebujete, nebojte se nám napsat.

Uděluji souhlas s využitím svých osobních údajů pro účely kontaktování mé osoby v souvislosti s poskytováním právních služeb.
Seznámil/a jsem se s Ochranou osobních údajů v rámci poskytování služeb Advokátní kanceláří Solvia, s.r.o.

Zodpovězené otázky

Katerina, 25.3.2019
Dobry den chtěla jsem se zeptat.Když pobírám po manželovi vdovský duchod je to jen na rok poté se dávky snižují..Mužu ho počítat jako příjem k platu pro oddlužení děkuji.
Dobrý den,

ano, vdovský důchod je uveden mezi příjmy, které podléhají výkonu rozhodnutí. Je tedy třeba, aby srážka za účelem plnění splátkového kalendáře oddlužení byla srážena i z něj.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

, 15.3.2019
Dobrý den, je možné při insolvenci pracovat v zahraničí ikdyž by mi byl plat poukazován na zahraniční účet? Děkuji za odpověď
Dobrý den,

ano, toto možné je, avšak příjem musíte přiznat a bude Vám z něj prováděna srážka ve prospěch splátkového kalendáře Vašeho oddlužení.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Věra, 14.3.2019
Dobrý den , mám s manželem insolvenci a dluh splácíme společně . Máme posledních 6.měsíců splácení. Jelikož jsme v rozvodovém řízení jak moc ovlivní rozvod naše společné splácení? Pokud se manžel chce po rozvodu ihned oženit bude platit i jeho nová paní? Děkuji za odpověď
Dobrý den,

budoucí manželka splácet oddlužení splácet nebude. Váš rozvod ovlivní především výši srážek, které Vám budou prováděny z příjmů, neboť nebude možno započítat druhého z manželů mezi vyživované osoby. Orientační výpočet si můžete udělat např. zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Denisa, 13.3.2019
Dobrý den mám na vás otázku. Z jaké mzdy se odečítá insolvenční splátka? Tím myslím z hrubé,super hrubé,nebo z čisté mzdy? Děkuji za odpověď
Dobrý den,

srážka ze mzdy v rámci oddlužení se vždy vypočítá z čisté mzdy. Podrobnou metodiku výpočtu včetně kalkulačky pro provedení orientačního výpočtu najdete např. zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Pavla, 5.3.2019
Dobry den, je mozno zvolit si insolvencniho spravce sam nebo o nem rozhodne soud? Dekuji
Dobrý den,

insolvenčního správce Vám ustanoví insolvenční soud. Není možné, abyste si jej sama zvolila.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Novák, 26.2.2019
Dobrý den,

jsem v insolvenci a dostal jsem od mé matky dar v hodnotě 100 000 Kč (není na to žádný papír). Závazky se mi strhávají pravidelně z platu. Můžu tyto peníze vložit do podílového fondu, aniž by mi je vzali? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona platí, že hodnoty, které po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník získá darem, je dlužník povinen poukázat jakožto mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře svého oddlužení.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Mašková, 23.2.2019
Dobrý den, jsem v insolvenci a dosloužilo mi mé auto, které potřebuji hlavně kvůli práci. Je nějaká možnost si auto pořídit na splátky z peněz co mi zůstávají??? mám schválený Splátkový kalendář. Děkuji za odpověď
Dobrý den,

vozidlo si zajisté pořídit můžete. Problémem je, pokud po dobu schváleného oddlužení čerpáte závazek, který byste nebyla schopna plnit. Závazky, které jste schopna plnit, však po dobu oddlužení čerpat můžete. Pokud si tedy při schváleném oddlužení pořídíte vozidlo na splátky, je bezpodmínečně nutné, abyste splátky řádně hradila, v opačném případě by mohlo dojít ke zrušení Vašeho oddlužení.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Kamil, 20.2.2019
Dobrý den,
když mám nastavený splátkový kalendař podle výše přijmu a počtu vyživovaných dětí a průběhu insolvence dojde ke změně, že jedno dítě ukončí střední školu a nastoupí do práce, jistě mi klesne nezabavitelná částka, tudíž dojde k navýšení, to je asi jasné, ale bude se příjem tohoto dítěte započítávat k mému přijmu což by vedlo k velkému navýšení splátek. Děkuji za odpověd
Dobrý den,

příjem Vašeho potomka se nebude započítávat do Vašeho příjmu použitelného k plnění oddlužení, neboť se nejedná o Váš příjem. Orientační výpočet výše srážek, které Vám budou prováděny z příjmů v oddlužení, si můžete spočítat na kalkulačce oddlužení, např. zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Jiri, 11.2.2019
Dobrý den,
Můj dotaz zní:
Jaký dopad bude mít insolvenční novela 2019 na stávající insolvence.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz k tzv. oddlužovací novele insolvenčního zákona.

Co se týká nových podmínek přípustnosti oddlužení, tyto se budou vztahovat pouze na insolvenční řízení, která budou zahájena za účinnosti nové právní úpravy, tj. od června 2019.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček
Advokátní kancelář Solvia, s.r.o.

Dušková, 6.2.2019
Chtěla bych se zeptat, jestli můžeme a kdy můžeme zažádat soud o prominutí zbytků.Dekuji
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz týkající se osvobození od zbytku dluhů v oddlužení.

Otázkou je, zda jste v rámci svého oddlužení splnili podmínky schváleného oddlužení či nikoliv. Právní úprava je přitom následující:

- Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí IŘ končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně IS a jeho nákladech a zprostí IS jeho funkce.

- Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Toto osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v IŘ nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do IŘ nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu. Při osvobození zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku (tj. pokud dlužník nechce o zajištěný majetek přijít, měl by se pokusit dohodnout se zajištěným věřitelem, za jakých okolností se nebude prodeje majetku dožadovat); pohledávek, které se v IŘ neuspokojují (§ 170 IZ), se může takto domáhat jen za dobu od skončení IŘ. Rozhodnutí o přiznání osvobození dlužníka od placení pohledávek tedy soud nově vydá i bez návrhu dlužníka, čemuž tak dříve nebylo.

- Je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek nebo je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé při postupu podle § 398 odst. 4 IZ (tj. při schválení nižší než zákonem určené splátky), nižší než 50 % nebo nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, může insolvenční soud přesto přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem.

- Osvobození od placení pohledávek se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Pokud tedy dlužníkovi takové závazky po splnění oddlužení zůstaly, je vhodné, aby se s věřiteli těchto závazků dohodl na způsobu jejich uhrazení (např. na rozložení dlužné částky do splátek), v opačném případě mohou být takové pohledávky po dlužníkovi po skončení IŘ vymáhány.

- Rozhodnutí insolvenčního soudu o přiznání osvobození od placení pohledávek nebo o návrhu dlužníka na přiznání osvobození (pokud dlužník nesplnil podmínky oddlužení) se doručuje zvlášť dlužníku, IS a věřitelskému výboru. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud takový návrh zamítl, se může odvolat pouze dlužník.

- Osvobození od placení pohledávek insolvenční soud dlužníku odejme, jestliže na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům; to neplatí, jestliže věřitel, který návrh podal, mohl takovou námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníku. Přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele. Zánik osvobození se nevztahuje na pohledávky věřitelů, kteří se sami účastnili podvodných jednání s dlužníkem nebo nedovolených výhod. Proti uvedeným rozhodnutím se dlužník může odvolat.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček