Služby

Výhradní specializací naší advokátní kanceláře je profesionální pomoc s řešením dluhů. V této oblasti našim klientům nabízíme následující komplexní právní služby:

Oddlužení dle insolvenčního zákona

Oddlužení neboli tzv. osobním bankrotům se věnujeme již od roku 2011. Za tu dobu jsme dokázali s oddlužením pomoci více než 14.500 klientům. Pomoc s oddlužením vždy řešíme komplexně, tj. od začátku, až do zdárného konce. Jedině tak můžeme našim klientům garantovat, že pro ně oddlužení bude přínosem a že tímto procesem s naší pomocí úspěšně projdou.

Vždy nejprve odborně zhodnotíme, zda klient splňuje podmínky pro oddlužení a oddlužení je pro něj vhodným řešením situace. Dále sepíšeme návrh na povolení oddlužení i veškeré přílohy a podáme tento návrh za klienta k insolvenčnímu soudu. Zajišťujeme též zastupování v celém procesu oddlužení, jednání s insolvenčním správcem či sledování průběhu insolvenčního řízení.

Milostivé léto

Časově omezená možnost, jak se za velmi výhodných podmínek zbavit exekučně vymáhaných dluhů. Neváhejte a pro více informací klikněte na tento odkaz: https://www.nemamdluhy.cz/milostive-leto 

Zastavení protiprávně vedených exekucí

Naše kancelář se dlouhodobě specializuje též na pomoc v exekučních řízeních. Dle některých odhadů je v ČR vedeno několik desítek tisíc neoprávněných exekucí, především exekucí nařízených na základě neplatného exekučního titulu (např. rozhodčího nálezu, který byl vydán v rozporu se zákonem).

V takovém exekučním řízení klienta na základě plné moci zastoupíme a navrhneme jeho zastavení. Dle nedávného nálezu Ústavního soudu České republiky dokonce může v takových případech dojít k promlčení neoprávněnou exekucí vymáhaného dluhu!

Právní pomoc v rozhodčím řízení

Nemalá část rozhodčích nálezů je v ČR vydána v rozporu se zákonem. Může tomu tak být např. na základě neplatné rozhodčí doložky či rozhodčí smlouvy, popř. pokud je rozhodčím nálezem přiznán věřiteli protiprávní nárok (např. nemravně vysoký úrok či smluvní pokuta, smluvní pokuta, která nebyla sjednána v hlavní smlouvě, nýbrž byla věřitelem ukryta ve všeobecných obchodních podmínkách apod.).

Našim klientům pomáháme ve všech fázích rozhodčího řízení - tj. připravíme vyjádření k žalobě, zastoupíme klienta při případném jednání u rozhodce či sepíšeme žádost o přezkum rozhodčího nálezu nebo návrh na zrušení rozhodčího nálezu.

Zastupování v soudním či správním řízení

Pokud je proti klientovi vedeno soudní či správní řízení, můžeme jej na základě plné moci v tomto řízení zastupovat a hájit práva klienta, zejména činit veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, nahlížet do spisů a činit si z nich výpisy, opisy a kopie, zastupovat klienta na jednání, jednat s protistranou, podávat řádné i mimořádné opravné prostředky, (tj. např. námitky, odvolání, odpor, stížnosti, dovolání, apod.), podat ústavní stížnost apod.

Vyjednávání s věřiteli

Mnoha exekucím či sporům je možné předejít komunikací a jednáním. Mnoho (především seriózních) věřitelů upřednostňuje dohodu oproti vedení soudních sporů, které stojí nemalý čas a peníze. Je však třeba vždy s věřiteli řádně komunikovat, vyjednávat, v rámci tohoto vyjednávání důsledně hájit své zájmy, pokusit se věřiteli situaci vysvětlit a najít rozumný kompromis akceptovatelný pro obě strany. Takto lze sjednat např. únosné splátkové kalendáře, odpuštění vysokých úroků, smluvních pokut a penále či konsolidaci dluhů.

V rámci vyjednávání jsme schopni klienta na základě plné moci zastupovat, načež z vlastních zkušeností víme, že věřitelé ocení, když jednají s advokátem, který je práva znalý a dokáže reálně posoudit situaci a možnosti svého klienta.

Dohledání dluhů

Pokud klient např. v důsledku stěhování či životních nesnází zcela ztratil přehled a dokumentaci o tom, kde, komu, kolik a za co dluží, jsme schopni a ochotni tyto informace pro klienta získat. Učiníme tak především pomocí výpisů z Centrální evidence exekucí a dlužnických registrů, oslovením soudů, úřadů, věřitelů, inkasních agentur, exekutorů apod. Více informací o této službě se můžete dozvědět na tomto odkazu.

K tomuto všemu nám od klienta postačí pouze podepsat plnou moc. Vše následně zařídíme za něj!

Další právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby též v dalších právních odvětvích, především občanského práva (sepisování či revize smluv, vymáhání pohledávek, dědické právo, věcná břemena), rodinného práva (rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, výživné), práva nemovitostí (koupě či prodej nemovitosti, darování nemovitosti, řešení nájemních vztahů, věcná břemena), obchodního práva (založení či změna obchodní společnosti, vymáhání pohledávek, sepisování či revize obchodních smluv), pracovního práva (sepis a revize pracovněprávních dokumentů a smluv, výpověď z pracovního poměru). Poskytujeme též advokátní úschovy.

 

V případě, že Vás námi nabízené služby zaujaly a měli byste o naši pomoc zájem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat!