Rozhodčí řízení, rozhodčí doložka, rozhodčí nález

Rozhodčí řízení

Tzv. rozhodčí řízení je způsob řešení sporů, který je alternativou pro klasické soudní řízení. Namísto soudců v tomto řízení rozhodují tzv. rozhodci, kteří namísto rozsudků vydávají tzv. rozhodčí nálezy. Takový pravomocný a vykonatelný rozhodčí nález pak věřiteli slouží jako tzv. "exekuční titul", na základě kterého věřitel může nechat proti dlužníkovi nařídit exekuci, aniž by přitom jeho správnost musel zkoumat nezávislý soud, neboť ta se měla řešit právě v rámci rozhodčího řízení.

Ačkoliv by mezi hlavní výhody rozhodčího řízení měly spadat především jeho rychlost a nižší nákladnost oproti klasickému soudnímu řízení při současném zachování nezávislého a nestranného rozhodování rozhodců, docházelo v minulosti k masivnímu zneužívání rozhodčích řízení na úkor spotřebitelů, kteří častokrát, jakožto právní laici, nerozumněli problematice fungování rozhodčího řízení, ve kterém byli zcela pasivní a nebránili se velice často protiprávním rozhodčím nálezům, které vydávali rozhodci povětšinou spříznění se žalobcem (kterými byli nejčastěji nejrůznější nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů a půjček, ale rovněž i banky).

Rozhodčí doložka

Věřitelé častokrát skrývali rozhodčí doložky, kterými si strany smlouvy sjednaly, že namísto soudu bude spory z dané smlouvy rozhodovat rozhodce, do nejrůznějších všeobecných obchodních podmínek psaných miniaturním písmem s vědomím, že je nebude téměř nikdo z dlužníků číst. 

Častokrát se také stávalo, že rozhodčí doložka nebo rozhodčí smlouva mezi věřitelem a dlužníkem obsahovala ustanovení, že spor z dané smlouvy nerozhodne rozhodce, jehož si smluvní strany svobodně určí, nýbrž rozhodce, který bude vybrán ze seznamu rozhodců vedených nejrůznějšími více či méně pofidérními soukromými společnostmi. Takový rozhodce pak nezřídka rozhodoval automaticky ve prospěch žalobce (tedy věřitele), a to bez bližšího zkoumání daného případu (a oprávněnosti skutečného nároku žalobce), přičemž žalobci (věřiteli) nezřídka přiznával proti žalovanému (dlužníku-spotřebiteli) nároky na úroky či smluvní pokuty v nemravné výši, které by u skutečně nezávislého a nestranného soudu neměly šanci projít. Následně jsou takové nároky vymáhány exekučně.

Rozhodčí nález - obrana

Uvedeným praktikám nejprve učinili přítrž soudci Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky, kteří ve svých rozhodnutích postupně vytyčili mantinely, ve kterých se musí rozhodčí řízení pohybovat, aby bylo v souladu se zákonem a ve skutečnosti nesloužilo pouze jako nástroj k nemravnému obohacování věřitelů na úkor dlužníků-spotřebitelů, kteří nevědí, jak se v dané věci bránit. Takto soudy postupně označily za protiprávní používání skrytých rozhodčích doložek ve všeobecných obchodních podmínkách smluv, netransparentní výběr rozhodců i přiznávání protiprávních nároků rozhodčími nálezy. Dnes je dle platné právní úpravy zcela zakázáno využívat rozhodčí řízení k rozhodování sporů ve spotřebitelských záležitostech.

 

Bohužel, dle odhadů je na základě neplatných rozhodčích nálezů stále vedeno několik tisíc až desítek tisíc protiprávních exekucí, neboť "kde není žalobce, není soudce", tudíž pokud se dlužník proti vedení takové protiprávní exekuce nařízené na základě neplatného rozhodčího nálezu nikterak nebrání, běží taková exekuce na jeho majetek zcela zbytečně dál, ačkoliv by mohla být již dávno zastavena. Dle nejnovějších soudních rozhodnutí je dokonce možné, že dluh vymáhaný na základě neplatně vedeného rozhodčího řízení již může být promlčen a pokud již byl uhrazen, může mít dlužník právo na vrácení již uhrazených peněz!

Neplatný rozhodčí nález - zastavení exekuce

Domníváte se, že je proti Vám vedena exekuce na základě neplatného rozhodčího nálezu? Chcete pomoci tuto skutečnost zjistit nebo rovnou pomoci se zastavením takové protiprávně vedené exekuce? Pak nás neváhejte kontaktovat, pomůžeme Vám!